U!TdagenD Hoogeveen Actie

Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=$db"); $formulier = " Geachte bezoeker van U!TdagenD HOOGEVEEN na aanmelding ontvangt u op het opgegeven emailadres een email met daarin een bevestigingslink.
Door deze link aan te klikken wordt de aanmelding definitief vastgelegd en word er een e-mail met het reserveringsbewijs toegezonden.
Dit reserveringsbewijs dient uitgeprint naar Occultfest meegenomen te worden
Indien uitprinten niet lukt of u om een duistere reden geen mail heeft ontvangen meld u dan bij de receptie.
U dient per persoon afzonderlijk een kaartje te reserveren.

voornaam:
achternaam:
E-mail
Opmerking:

"; $gesloten = "

Hoe we de UitdagenD Hoogeveen Actie in 2016 vorm gaan geven blijft tot 2 september geheim.

"; if($_GET[id] != "" && $_GET[code2] != "") { $email = $_GET[id]; $code2 = $_GET[code2]; //registratie $datum2= date("j-m-y G:i"); $rs = $conn->Execute("SELECT * FROM reservering WHERE email = '$email' AND code = $code2"); $fv = $rs->Fields("id"); if(@is_numeric($fv->value) == TRUE) { $query = "UPDATE reservering SET verify = 'geannuleerd', code = '0' ,datum2 = '$datum2' WHERE email = '$email' AND code = $code2"; $rs = $conn->Execute($query); print("
Hierbij is uw reservering m.b.t. Occultfest 2016 geannuleerd.
Reserveer opnieuw voor 24-08-14 : 12:00 indien u een wijziging wilt doorvoeren. "); } else { print("
Er is iets fout gegaan.
Stuur om uw reserverings te annuleren een e-mail naar reserveren@Occultfest.nl

Excuses voor het ongemak."); } } else { if($_GET[id] != "" && $_GET[code] != "") { $datum2= date("j-m-y G:i"); $email = $_GET[id]; $code = $_GET[code]; //registratie $rs = $conn->Execute("SELECT * FROM reservering WHERE email = '$email' AND code = $code"); $fv = $rs->Fields("id"); if(@is_numeric($fv->value) == TRUE) { $rs = $conn->Execute("SELECT * FROM reservering WHERE email = '$email' AND code = $code"); $fv = $rs->Fields("id"); $voornaam = $rs->Fields("voornaam"); $achternaam = $rs->Fields("achternaam"); $camp = $rs->Fields("camping"); $opmerking = $rs->Fields("opmerking"); $provincie = $rs->Fields("provincie"); $id = $email; $text = " Naast de omgangsvormen, gedragsregels en wetten die elke bezoeker behoort te kennen,\n hanteert Stichting Occultfest ook de onderstaande huisregels.\n\n -Terrein betreden op eigen risico.\n -Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen.\n inclusief camping,parkeerplaatsen en ontsluiting tot het terrein\n -Geen open vuren anders dan op de aangewezen plaatsen\n -Barbecues worden geheel geweerd.\n -Geen handel in softdrugs\n -Geen alcoholverstrekking aan personen onder de 18 jaar\n -Geen glas, blik of andere gevaarlijke goederen.\n inclusief camping,parkeerplaatsen en ontsluiting tot het terrein\n -Geen agressieve dansuitingen\n -Geen gebruik van alcohol en softdrugs door bezoekers onder de 18 jaar\n -Op de camping mogen zonder specifieke toestemming alleen tenten worden geplaatst tot maximaal 3 x 3 meter\n -Partytenten zijn zonder specifieke toesteming niet toegestaan\n -Het is verboden buiten de aangewezen campingplaatsen te overnachten\n -Er kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden\n -Het is verboden om zonder expliciete toestemming professionele film- of geluidsopnamen te maken\n -Aanwijzingen van crew en beveiliging dienen te allen tijde opgevolgd te worden\n -Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden\n zonder restitutie van eventueel betaalde entree\n -Het is voor jongeren onder de 18 jaar zonder expliciete toestemming van de Stichting Occultfest\n verboden om zich op het campingterrein te bevinden "; require('fpdf.php'); $pdf=new FPDF('P','mm','A4'); $pdf->AddPage(); $pdf->Image('occultfest_2016.gif', 10, 10, 0, 50); $pdf->SetFont('Arial','',10); $pdf->Cell(40,120,'reserveringsnummer : '); $pdf->SetFont('Arial','b',16); $pdf->Cell(0,120,$fv); $pdf->Ln(10); $pdf->SetFont('Arial','b',16); $pdf->Cell(40,120,'U!TdagenD Hoogeveen Actie'); $pdf->Ln(60); $pdf->SetFont('Arial','',10); $pdf->MultiCell(0,2,$text); $pdf->Image('occultfest_2016.gif', 10, 220, 0, 50); $doc = $pdf->Output('', 'S'); require 'PHPMailerAutoload.php'; $mail = new PHPMailer; $mail->isSMTP(); $mail->Host = "smtp.vevida.com"; $mail->Port = 25; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = "reserveren@occultfest.nl"; $mail->Password = "221103"; $mail->setFrom('reserveren@occultfest.nl', 'Occultfest'); $mail->Subject = 'E-ticket Occultfest 2016'; // HTML body $body = " U!TdagenD Hoogeveen Actie

Hallo $voornaam $achternaam,

Graag het bijgevoegde E-ticket uit printen en mee nemen naar Occultfest.

Mocht printen niet meer lukken meld u dan bij de receptie.

Bij vragen kunt u altijd bellen met 06-54607891

Met vriendelijke groeten namens Stichting Occultfest,
Winanda Altena"; // Plain text body (for mail clients that cannot read HTML) $text_body = "Hallo $voornaam $achternaam, \n\n"; $text_body .= "Graag het bijgevoegde E-ticket uit printen en mee nemen naar Occultfest.\n\n"; $text_body .= "Mocht printen niet meer lukken meld u dan bij de receptie.\n\n"; $text_body .= "Bij vragen kunt u altijd bellen met 06-54607891 \n"; $text_body .= "Met vriendelijke groeten namens Stichting Occultfest, \n"; $text_body .= "Winanda Altena"; $mail->Body = $body; $mail->AltBody = $text_body; $mail->AddAddress("$id", ""); $mail->AddAddress("$id2", " "); $mail->AddStringAttachment($doc, 'doc.pdf', 'base64', 'application/pdf'); if(!$mail->Send()) { echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo; } else { echo "Message sent!"; } $query = "UPDATE reservering SET verify = 'ja', code = $fv ,datum2 = '$datum2' WHERE email = '$email' AND code = $code"; $rs = $conn->Execute($query); print("
Reservering voor Occultfest bevestigd.

Hartelijk bedankt!
Occultfest."); } else { print("
Er is iets fout gegaan.
Stuur om uw reserverings nummer te bemachtigen een e-mail naar reserveren@Occultfest.nl

Excuses voor het ongemak."); } } else { //controle op het doorvoeren van het reserveringsformulier if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') { //controle op het invullen van beide velden if($_POST[voornaam] == "" || $_POST[achternaam] == "" ||$_POST[email] =="") { print("
Er is iets fout gegaan

U moet de velden naam en E-mail invullen in ieder geval invullen.
U wordt nu terug gestuurd naar het aanmeldingsformulier. "); die(); } //beide velden zijn ingevuld. voer gegevens else { $items = "0123456789"; $active_code = ""; srand((double)microtime() * 1000000); for ($f = 1; $f <= 6; $f++) { $code .= substr($items, (rand() % (strlen($items))), 1); } if($_POST[opmerking] == "") { $_POST[opmerking] = "geen"; } $_POST[datum]= date("j-m-y G:i"); $_POST[datum2]= 0; $rs = $conn->Execute("INSERT INTO reservering (email, voornaam, achternaam, datum, datum2, camping, provincie, opmerking, verify, code) VALUES ('".$_POST[email]."', '".$_POST[voornaam]."', '".$_POST[achternaam]."', '".$_POST[datum]."', '".$_POST[datum2]."','".$_POST[camping]."', '".$_POST[provincie]."', '".$_POST[opmerking]."', 'niet', '$code')"); print("
Bedankt voor uw reservering. U ontvangt binnenkort via

".$_POST[email]."

een mail met een bevestigingslink.
Door deze link aan te klikken kunt u, de door u verstrekte gegevens toevoegen aan onze data-base."); $id = $_POST[email]; require 'PHPMailerAutoload.php'; $mail = new PHPMailer; $mail->isSMTP(); $mail->Host = "smtp.vevida.com"; $mail->Port = 25; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = "reserveren@occultfest.nl"; $mail->Password = "221103"; $mail->setFrom('reserveren@occultfest.nl', 'Occultfest'); $mail->Subject = 'reservering Occultfest 2016'; $id = $_POST[email]; $body = "Hallo ".$_POST[voornaam]." ".$_POST[achternaam]."

U heeft een gratis polsbandje voor Occultfest 2016 gereserveerd. In deze e-mail vindt u een link om het gereserveerde polsbandje te bevestigen.
U ontvangt dan een e-mail met een reserveringsbewijs. Zonder reserveringsbewijs heeft deze reservering geen waarde.

Klik hier om uw reservering te bevestigen.

Bij vragen kunt u altijd bellen met 06-54607891

geplaatse opmerking: ".$_POST[opmerking]."

Met vriendelijke groeten namens Stichting Occultfest,

Winanda Altena"; // Plain text body (for mail clients that cannot read HTML) $text_body = "Hallo ".$_POST[voornaam]." ".$_POST[achternaam]." \n\n"; $text_body .= "U heeft een polsbandje voor Occultfest 2016 gereserveerd. In deze e-mail vindt u een link om het gereserveerde polsbandje te bevestigen.\n"; $text_body .= "U ontvangt dan een e-mail met een reserveringsbewijs. Zonder reserveringsbewijs heeft deze reservering geen waarde. \n\n"; $text_body .= "Klik op de onderstaande LINK om uw reservering te bevestigen.\n"; $text_body .= "http://www.Occultfest.nl/form1z/form1.php?id=$id&code=$code \n"; $text_body .= "geplaatse opmerking: ".$_POST[opmerking]." \n"; $text_body .= "Met vriendelijke groeten namens Stichting Occultfest, \n"; $text_body .= "Winanda Altena, \n\n"; $text_body .= "Gegevens stichting Occultfest: \n"; $text_body .= "7901 TC Hoogeveen \n"; $text_body .= "Wijsterseweg 2 \n"; $text_body .= "reserveren@occultfest.nl \n"; $text_body .= "tel: 06-54607891"; $mail->Body = $body; $mail->AltBody = $text_body; $mail->AddAddress("$id", ""); if(!$mail->Send()) { echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo; } else { echo "Message sent!"; } $mailHeaders = "From: \"Occultfest\" \nReply-To: \"Occultfest\" "; mail($_POST[email], "Occultfest", $mailBody, $mailHeaders); } } //reserveringsformulier else { if (is_logged_in()) {print($formulier);}else{print($formulier);} } } } // sluit de geopende objecten af $conn->Close( ); ?>